Do tyłu Do przodu
 

Logowanie do systemu iBOK

Sprawdź stan faktur, swoje łącze

Login:

Hasło:

infolinia

669 777 005

montaż i serwis

669 777 005

Skorzystaj z naszych usług

RODO

pdf-html

NEO-NET Łukasz Kasperek

Niemce 25 maja 2018 r

Ul. Słoneczna 30

 

21-025 Niemce

 

Tel.669777005

 

e-mail: [email protected]

 

Od 25 maja 2018 r. stosowane jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1, w skrócie: RODO. RODO nakazuje, aby podmiot decydujący o tym, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzane są dane osobowe, czyli tzw. administrator danych, przekazał Państwu informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych.

NEO-NET Łukasz Kasperek uprzejmie informuje o poniższym:

1.Administratorem Państwa danych osobowych jest NEO-NET Łukasz Kasperek z siedzibą w Niemcach przy ul. Słoneczna 30, NIP: 7132814298 (dalej jako: „Administrator danych”)

Z Administratorem Danych Osobowych można skontaktować się w następujący sposób:

telefonicznie pod numerem tel. 669777005

osobiście lub listownie pod adresem siedziby Niemce ul. Słoneczna 30

za pośrednictwem poczty elektronicznej : [email protected]

2.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez NEO-NET Łukasz Kasperek w następujących celach:

zawarcie i wykonanie Umowy, świadczenia usług telekomunikacyjnych,usług serwisowych.

wykonania ciążących na Administratorze danych obowiązków prawnych (np. wystawienia i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych, udostępniania danych tzw. uprawnionym podmiotom: sądowi, prokuratorowi), podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. „c” RODO,

obsługę, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń,

marketingu usług świadczonych przez Administratora danych, podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. „f” ROD

3.Podstawą prawną przetwarzania przez NEO-NET Łukasz Kasperek Pani/Pana danych osobowych jest:

wykonanie umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), której jest Pani/Pan stroną,

prawnie uzasadniony interes NEO-NET Łukasz Kasperek (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO - w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.

4.Pani/Pana dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom współpracującym z NEO-NET Łukasz Kasperek przy pomocy, których realizowana jest niniejsza umowa, a w szczególności podmiotom świadczącym usługi z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek, świadczącym usługi księgowo - finansowe i podatkowe, fakturowania oraz archiwizacji.

5.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji umowy.

6.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez:

okres obowiązywania umowy,

domomentuwygaśnięcia obowiązkówprzetwarzania danych wynikających zprzepisówprawa,

do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy,

7.Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora Danych Osobowych:

dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania np. w sytuacji, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne),

do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

do przeniesienia danych do innego administratora,

prawo wniesienia sprzeciwu — w przypadkach, kiedy przetwarza się Pani/Pana dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu.

8.Pani/Panu przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych